ASP.NET CORE 5.0 projesine Identity ile üyelik sistemi oluşturmak

Yüklenmiş olan paketimiz
Entities katmanına ilgili paketin install edilmiş hali
Özelleştirilmiş Kullanıcı Sınıfım
Özelleştirilmiş Role Sınıfım
DbContext sınıfımız
UserMap Sınıfımız
OnModelCreating metodu içerisine yazdığımız map sınıflarını tanımlıyoruz.
IServiceCollection Extension sınıfım
LoadMyServices methodu içerisindeki Identity yapılandırma
Configure Methodu yapılandırmalarımız

1- Authentication Nedir ?

2-Authorization Nedir ?

References

--

--

--

Junior Software Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Veysel Mutlu

Veysel Mutlu

Junior Software Developer

More from Medium

Self-hosted URL shortening with Shlink via Docker

NamedPipe Duplex Call’s Methods With Windows Service (Topshelf)

Create and publish a NuGet package using visual studio mac 2019

Migrate Windows Desktop Applications to the Web with Wisej