MongoDB Nedir ?

MongoDB Özellikleri

  • Öncelikli özellik, ölçeklenebilir olmasıdır.
  • Verileri belge olarak saklar. JSON verileri kullanılabilir. Veriler JSON olarak saklandığı için gelen verilerin yapısı değişse dahi kaydetme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız.
  • Verilerin birden fazla kopyasını saklayabilirsiniz. Böylelikle veri kaybının da önüne geçmiş olursunuz.
  • Veriler üzerinde index oluşturabilirsiniz. Böylelikle aradığınız tüm verilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

MongoDB CRUD İşlemleri

MongoDB Veri Ekleme

Toplu ekleme

Koleksiyon oluşturma

Veri listeleme

Veri sorgulama

Veri güncelleme

Veri silme

Koleksiyon silme

--

--

--

Junior Software Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Veysel Mutlu

Veysel Mutlu

Junior Software Developer

More from Medium

SOAP vs REST And Why We Choose REST For Our APIs

Using a Fetch API…To Make Cocktails

Our First Project with Team Work

Creating a React App using ActiveRecord